Algemene voorwaarden

1.    Toepasselijkheid

 De cvba Commit Advocaten, hierna genoemd “Commit Advocaten”, levert haar diensten via haar advocaten en andere medewerkers onder de hierna beschreven algemene voorwaarden.

Van deze voorwaarden kan enkel schriftelijk afgeweken worden. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de Cliënt aan Commit Advocaten, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt worden.

2.   Advocaten verbonden aan Commit Advocaten

De advocaten die verbonden zijn aan Commit Advocaten kunnen steeds worden teruggevonden op de website van Commit Advocaten (www.commitlaw.be).

Alle advocaten van Commit Advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten, balie Gent.

Alle advocaten van Commit Advocaten zijn onderworpen aan de Deontologie voor Advocaten, BS 31 juli 2017 (zie de website van de Orde van Vlaamse Balies).

3.   Contractpartij van de Cliënt

De advocaten verbonden aan Commit Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Commit Advocaten. Commit Advocaten is de enige contractspartij van de Cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocatenmedewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden.

Uitzonderlijk kan een advocaat verbonden aan Commit Advocaten een dossier in eigen beheer behandelen. In dat geval zal de overeenkomst met en/of de correspondentie van de advocaat die een dossier in eigen beheer behandelt dit uitdrukkelijk vermelden. Wanneer een advocaat verbonden aan Commit Advocaten een dossier in eigen beheer behandelt, is uitsluitend de desbetreffende advocaat contractspartij van zijn Cliënt.

4.   Uitvoering opdrachten en herroeping

Commit Advocaten wijst onder haar advocaten één of meerdere behandelende advocaten aan. Commit Advocaten kan naar eigen inzicht dossiers of bepaalde aspecten ervan intern verdelen of herverdelen onder haar advocaten. Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de subspecialisatie van de advocaten, de optimale dienstverlening en/of de gunstigste belangenbehartiging van de Cliënt.

Het kantoor werkt in teamverband teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de kostprijs van de dienstverlening in de hand te houden. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt.  Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

5.   Wederzijdse informatieplicht

De Cliënt verstrekt aan Commit Advocaten, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van Commit Advocaten, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken.

Commit Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt.

Commit Advocaten informeert de Cliënt stipt over de uitvoering van haar dienstverlening en over het verloop van de behandeling van het dossier.

Commit Advocaten herinnert de Cliënt er aan dat juridische procedures risico’s en kosten (naast de eigen advocatenkosten) met zich meebrengen. In het bijzonder herinnert Commit Advocaten de Cliënt aan de regeling m.b.t. de gerechtskosten, zoals vervat in de artikels 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 ter uitvoering ervan. Op basis van deze wetsbepalingen (1) wordt (in burgerlijke rechtszaken) in principe de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, (2) omvatten deze kosten onder meer een rechtsplegingsvergoeding, d.i. “een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij”, en (3) wordt het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding volgens complexe regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen vastgesteld.

6.   Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die door Commit Advocaten worden vervuld, gaat de Cliënt akkoord dat Commit Advocaten voor specifieke opdrachten en zonder afzonderlijke en voorafgaande goedkeuring van de Cliënt een beroep kan doen op andere advocaten, gerechtsdeurwaarders en vertalers voor de uitvoering van haar opdracht. De Cliënt laat de keuze van deze derde over aan Commit Advocaten.

Commit Advocaten doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de Cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants. Deze derden worden in de mate van het mogelijke, gekozen in overleg met de Cliënt.

Commit Advocaten is niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de Cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derde zijn kosten en erelonen aan Commit Advocaten dan wel aan de Cliënt aanrekent.

7.   Ereloon en kosten

Commit Advocaten zal haar werkzaamheden en voorgeschoten kosten periodiek, d.i. maandelijks of naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen, aanrekenen aan de Cliënt d.m.v. een factuur.

Het verschuldigde bedrag van de factuur omvat (1) de erelonen en (2) desgevallend de voorgeschoten kosten en de verplaatsingskosten. Er worden geen kantoorkosten aangerekend. Verdere specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten worden als bijlage aan de factuur toegevoegd.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de erelonen aangerekend op basis van de gepresteerde tijdseenheden en volgens de basisuurtarieven die door Commit Advocaten gehanteerd worden voor de advocaat/advocaten die de werkzaamheden verricht heeft/hebben.

De basisuurtarieven die door Commit Advocaten gehanteerd worden zijn de volgende:

 • advocaat-vennoot: 145 EUR tot 250 EUR exclusief btw;
 • advocaat-medewerker: 100 EUR tot 170 EUR exclusief btw;
 • advocaat-stagiair: 60 EUR tot 100 EUR exclusief btw.

De Cliënt kan het actuele statuut van iedere advocaat verbonden aan Commit Advocaten – dat doorheen de tijd kan evolueren in functie van o.a. toegenomen ervaring – steeds terugvinden op de website van Commit Advocaten.

Commit Advocaten mag dit basisuurtarief aanpassen in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht.

Commit Advocaten heeft het recht om in de maand januari van ieder jaar de basisuurtarieven te indexeren op grond van de evolutie van de index der consumptieprijzen van de onmiddellijk voorafgaande maand december ten opzichte van de index der consumptieprijzen van de maand december van één jaar eerder.

De kosten die Commit Advocaten heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, boekhouders, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse al dan niet openbare) instanties evenals de verplaatsingskosten van de advocaten (kilometervergoeding aan 0.35 EUR exclusief btw per kilometer) worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en nog te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt. Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411 – NR 78-80) van 20 november 2013 verduidelijkt en preciseert de toepasselijkheid van de btw-wetgeving op de advocatuur.

Commit Advocaten behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt voor de aanvang van en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. een voorschotfactuur en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan.

Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de Cliënt aan Commit Advocaten moet betalen voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse factuur of eindfactuur. In de afrekening wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.

Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de veertien dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd te protesteren. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar binnen de veertien dagen na de dagtekening ervan.

Indien een factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) niet tijdig betaald wordt, heeft Commit Advocaten, zonder de Cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, (1) het recht om moratoire interesten aan een interestvoet van 7% aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (2) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen (met een minimum van € 50,-), onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering noodzakelijk zijn.

Tevens heeft Commit Advocaten in dit geval zonder ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Commit Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

8.   Derdengelden

Commit Advocaten stort alle bedragen die zij voor haar Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt.

Commit Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande staten van kosten en ereloon. Commit Advocaten brengt de Cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de Cliënt om de ereloonstaten van Commit Advocaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

9.   Aansprakelijkheid

De individuele advocaten zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000,00 EUR (elk).

De Cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van een van de advocaten wordt beperkt tot het bedrag van 2.500.000 EUR waarvoor elke advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de betrokken advocaat.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat Commit Advocaten of de betrokken advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot een bedrag ten belope van de aan Commit Advocaten en/of de betrokken advocaat betaalde erelonen in het betreffende dossier en met een algeheel maximum van 50.000 EUR.

Een aanspraak vervalt in ieder geval indien Commit Advocaten niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis wordt gesteld.

10.  Beëindiging van de opdracht

De Cliënt kan op elk ogenblik de aan Commit Advocaten toevertrouwde opdracht beëindigen door Commit Advocaten daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Commit Advocaten maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de Cliënt of de opvolgende advocaat, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de opdracht. De Cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot de beëindiging van de overeenkomst te voldoen.

Op eerste verzoek zal Commit Advocaten aan de Cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

Commit Advocaten kan te allen tijde en zonder hierdoor schadeplichtig te zijn een einde maken aan de haar door de Cliënt toevertrouwde opdracht, door de Cliënt daarvan schriftelijk te verwittigen. Commit Advocaten maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de Cliënt of de opvolgende advocaat, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de opdracht. De Cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot de beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient Commit Advocaten rekening te houden met de mogelijkheid voor de Cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

11.  Elektronische communicatie en verwerking persoonsgegevens

Commit Advocaten doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen.

Commit Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zouden kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van Commit Advocaten.

12.  Intellectuele eigendomsrechten

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door Commit Advocaten gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan Commit Advocaten toegekende opdracht.

13.   Identificatieplicht antiwitwaswetgeving

De advocatuur valt onder het toepassingsgebied van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, kortweg de ‘witwaswet’). Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en verplicht advocaten om een acceptatieprocedure te volgen, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

Vooreerst moet Commit Advocaten polsen naar de aard van de opdracht die wordt toevertrouwd, zodat kan worden vastgesteld of de witwaswet van toepassing is.

Indien de opdracht betrekking heeft op één van de volgende opdrachten, die de wetgever als ‘witwasgevoelig’ heeft aangemerkt, moet Commit Advocaten een identiteitsonderzoek doen:

 • Optreden in naam van de Cliënt of voor rekening van de Cliënt in financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed.
 • De cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van één van de volgende verrichtingen:
  • Aan- of verkoop van onroerende goederen of bedrijven;
  • Beheren van gelden, effecten of andere activa;
  • Opening of beheer van bank-, spaar of effectenrekeningen;
  • Organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen;
  • Oprichting, uitbating of beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies.

Voor advies over de bepaling van de rechtspositie van de Cliënt, het voeren, voorbereiden en zelfs vermijden van rechtsgedingen is de witwaswet niet van toepassing.

Indien de opdracht die de Cliënt Commit Advocaten wenst toe te vertrouwen onder het toepassingsgebied van de witwaswet valt, is Commit advocaten ertoe gehouden de Cliënt te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen, te verifiëren en te bewaren: een kopie van de identiteitskaart van de Cliënt en als het een vennootschap betreft een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Commit Advocaten zal eventueel ook moeten vragen naar de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen.

Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting heeft Commit Advocaten niet alleen met betrekking tot haar Cliënten – natuurlijke en rechtspersonen – zelf, maar eveneens t.a.v. hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen. Verder moet Commit Advocaten nagaan wie de uiteindelijke begunstigden zijn van de rechtspersoon-cliënt. Dit betekent dat Commit Advocaten moet informeren naar de natuurlijke personen die verondersteld worden controle uit te oefenen over de vennootschap.

De wet verbiedt Commit Advocaten een zakelijke relatie met de Cliënt aan te gaan en Commit Advocaten is verplicht voorlopige tussenkomst te beëindigen wanneer de gevraagde informatie niet binnen de twee weken na de eerste vraag daartoe werd ontvangen.

Ook tijdens de duur van de cliëntenrelatie blijft Commit Advoacten onderworpen aan een waakzaamheidsplicht en moet Commit Advocaten desgevallend bijkomende informatie inwinnen. Als de gegevens moeten worden aangepast in de loop van de zakelijke relatie, dan vraagt Commit Advocaten de Cliënt om deze informatie spontaan te bezorgen.

Indien Commit Advocaten tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden feiten vaststellen waarvan geweten is of vermoed wordt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, is Commit Advoacten ertoe gehouden om de stafhouder van de Gentse balie daarvan op de hoogte te brengen, behalve wanneer deze werkzaamheden kaderen in het bepalen van de rechtspositie van de Cliënt of in de verdediging of vertegenwoordiging van de Cliënt in het kader van een rechtsgeding. De stafhouder beslist vervolgens of hij de ontvangen informatie al dan niet meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Deze informatieplicht ontslaat Commit Advocaten niet van de naleving van het beroepsgeheim, dat een basiskenmerk vormt van de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat.

14.  Archivering

Commit Advocaten archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar.  Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

15.   Wijziging

Commit Advocaten behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt Commit Advocaten de gewijzigde tekst ter kennis van de Cliënt. Zulks kan via de website van Commit Advocaten.

Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst.

16.   Nietigheid van één of meerdere bedingen

Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

17.   Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent zijn bevoegd om geschillen te beslechten tussen Commit Advocaten en de Cliënt.