Advocatenkantoor Commit bestaat uit een complementair team van experts in sociaal recht. Wij adviseren u over een brede waaier aan HR thema's:

 • Individueel arbeidsrecht: arbeidsovereenkomst, ontslag, concurrentie en arbeidsduur, ...
 • Collectief arbeidsrecht: collectief ontslag, sluiting van onderneming, overname van een bedrijf en sociale verkiezingen, ...
 • Sociale zekerheidsrecht: bijdragen, werkloosheid, ziekte en pensioen, ...
 • Ambtenarenrecht (tewerkstelling in de publieke sector)

Hiernaast vindt u een selectie van vragen waarvoor zowel werkgevers, werknemers als zelfstandigen onze hulp inroepen.


Contacteer ons

Op zoek naar helder en bruikbaar advies op uw juridische HR vragen?
Stel uw vraag of contacteer ons via +32 9 395 30 40 of info@commitlaw.be.

Experts in sociaal recht

Opleidingen op maat

Regelmatig organiseren we in-company opleidingen, onder andere naar aanleiding van nieuwe wetgeving zoals de wet werkbaar en wendbaar werk (Wet Peeters). Dankzij onze praktijkgerichte aanpak krijgt u de nodige inzichten zodat u precies weet hoe de (nieuwe) sociale wetgeving nageleefd moet worden in uw onderneming.

Helder advies bij juridische HR vragen

Juridische HR problemen voorkomen of oplossen: dat is onze specialiteit. Grote ondernemingen, kmo's, kaderleden en zelfstandige dienstverleners kunnen bij ons terecht voor juridisch advies over arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Onderstaande vragen hebben we de afgelopen jaren opgelost voor onze cliënten. Het antwoord kan verschillend zijn naargelang de sector waarin u actief bent, de specifieke context en wat u met uw vraag wil bereiken. In elk geval mag u praktisch bruikbaar advies verwachten dat afgestemd is op uw situatie.


Aanwerving en rekrutering        

 • Kan Commit mij adviseren bij het opstellen van een individuele arbeidsovereenkomst?
 • Welke clausules moet ik opnemen in een arbeidsovereenkomst met een handelsvertegenwoordiger, een hoger kaderlid of een R&D medewerker?
 • Mag ik de criminele achtergrond van kandidaten controleren?
 • Hoe vermijd ik discriminatie bij het selecteren van kandidaten?
 • Hoe ga ik om met de privacy van kandidaten of werknemers?
   
 • Kan ik in mijn arbeidsovereenkomst afspraken maken over de anciënniteit bij een vorige werkgever?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een samenwerking op zelfstandige basis?

Ambtenarenrecht (tewerkstelling in de publieke sector)

 • Welke vakantiegeldregeling geldt voor het contractueel personeel van mijn gemeente?
 • Ik wil een contractueel personeelslid ontslaan. Moet ik het ontslag motiveren?
 • Ik werd aangesteld als tijdelijk statutair. Heb ik recht op een vergoeding als mijn aanstelling verstrijkt?
 • Er loopt een tuchtonderzoek tegen mij. Wat zijn mijn rechten en plichten?

Arbeidsduur, flexibiliteit, tijdskrediet of ouderschapsverlof

 • Hoe organiseer ik het werk zo flexibel mogelijk om een goede dienstverlening te garanderen?
 • Kunnen mijn werknemers meer werken in drukke periodes zonder dat ik overuren aan een toeslag (overloon) moet betalen?
 • Hoe wordt de verplaatsingstijd van de werknemers vergoed? Telt woon-werkverkeer mee voor de berekening van de arbeidsduur?
 • Welke regels gelden bij telewerk of thuiswerk?
 • Kan ik een vraag tot ouderschapsverlof weigeren?
 • Wie beslist wanneer tijdskrediet ingaat? Kan een werknemer in tijdskrediet tijdelijk meer werken?

Arbeidsreglement en reglementen over bedrijfswagens of ICT-gebruik

 • Ik wil een arbeidsreglement op maat van mijn onderneming. Kan Commit mij begeleiden bij het opstellen van dit reglement en bij de invoering ervan?
 • Hoe stel ik een ICT of internet policy op om het gebruik van en de controle op informatica en elektronische communicatiemiddelen te stroomlijnen in mijn bedrijf?
 • Ik heb slechte ervaringen met het gebruik van social media door werknemers. Welke regels kan ik opleggen in een social media policy?
 • Welke regels neem ik het best op in de bedrijfswagenpolicy om problemen met bedrijfswagens te voorkomen?

Collectieve arbeidsrelaties

 • Kan Commit onze collectieve arbeidsovereenkomst (cao) helpen opstellen? En ook het overleg met de vakbonden in goede banen leiden?
 • Het arbeidsreglement moet goedgekeurd worden door mijn ondernemingsraad. Kan Commit ons hierbij assisteren?
   
 • Welke juridische actiemiddelen heb ik bij een staking?
 • Mijn onderneming heeft 2 vestigingen. Moet ik sociale verkiezingen organiseren in elke vestiging? Of moet ik dat doen voor beide vestigingen samen?
 • Kan ik me als onderneming verzetten tegen de kandidatuur van een werknemer bij de sociale verkiezingen? Om welke redenen?
 • Kan een kaderlid vakbondsafgevaardigde zijn ?
   
 • Moet er in mijn bedrijf een ondernemingsraad of comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) worden opgericht?
 • Hoe wordt het aantal werknemers bepaald om deze beslissing te nemen?
 • Moet ik aan de leden van de ondernemingsraad een apart e-mailadres geven?
 • Een lid van de ondernemingsraad heeft een fout gemaakt die volgens mij een onmiddellijk ontslag rechtvaardigt. Wat kan ik doen?
   
 • Welke informatie moet ik geven als ik mijn onderneming of een deel ervan verkoop ? Wanneer moet ik die geven ?
 • Moet ik werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst laten ondertekenen bij een bedrijfsovername?
 • Ben ik als werknemer verplicht om te werken voor een bedrijf dat is opgekocht door mijn werkgever? Kan die nieuwe werkgever me verplichten op een andere plaats en tegen andere voorwaarden te werken?
   
 • Omwille van herstructurering moet ik een aantal werknemers ontslaan. Is er dan sprake van collectief ontslag?
 • Mijn bedrijf is erkend als onderneming in herstructurering. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Concurrentie

 • Ik vermoed dat een werknemer na zijn arbeidsuren een concurrerende activiteit uitoefent. Wat kan ik hieraan doen?
 • Hoe sluit ik een geldig niet-concurrentiebeding af met mijn werknemers?
 • Mijn vorige werkgever beschuldigt mij van oneerlijke concurrentie en dagvaardt mij. Hoe verdedig ik mij hiertegen?

Einde van de arbeidsovereenkomst

 • Ik wil een werknemer ontslaan. Waar heeft hij wettelijk recht op?
 • Moet ik outplacement aanbieden?
 • Welke opzeggingstermijn en opzeggingsvergoeding moet ik respecteren bij ontslag?
 • Is mijn dossier sterk genoeg voor een ontslag om dringende reden?
 • Een beschermde werknemer heeft een zware fout gemaakt. Kan ik zijn arbeidsovereenkomst beëindigen?
 • Een werknemer heeft ouderschapsverlof aangevraagd. Is hij daardoor beschermd tegen ontslag?
 • Gelden er kortere opzeggingstermijnen bij ontslag van een werknemer met het oog op SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, vroeger brugpensioen)?
 • Welke aanvullende vergoeding moet ik betalen aan een oudere werknemer die recht heeft op SWT? Moet ik die vergoeding blijven betalen als de werknemer ergens anders werkt?

Loonbeleid, compensation & benefits

 • Ik wil mijn werknemers een kostenvergoeding uitbetalen. Welke vergoedingen zijn vrij van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing?
 • Hoe maak ik afspraken over een variabele vergoeding of bonus en hoe kan ik deze zo optimaal mogelijk uitkeren?
 • Hoe stel ik een flexibel verloningspakket op?
 • Wat is een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel? Hoe kan ik dat in mijn onderneming invoeren?
 • Kan ik voor bepaalde werknemers een salary split of gesplitste loonbetaling opzetten met de Luxemburgse vennootschap van onze groep?
 • Ik wil het aanvullend pensioenplan veranderen. Hoe doe ik dat? Kan ik een afzonderlijk plan opmaken voor de directieleden?

Privacy

 • Welke regels inzake privacy van mijn werknemers moet ik respecteren?
 • Mag ik een autovolgsysteem of track&trace installeren in de bedrijfswagens van service-techniekers? Welke privacyregels moet ik daarbij naleven?

Sociaal strafrecht en sociale inspectie

 • Ik heb de indiensttreding van een werknemer niet meteen aangegeven bij de RSZ (Dimona). Wat nu?
 • Ik heb het verbod op terbeschikkingstelling overtreden. Hoe moet ik reageren op de dagvaarding voor de correctionele rechtbank?
 • Wat kan ik verwachten bij een sociale inspectie? Hoe bereid ik mij hierop voor? Welke documenten moet ik overhandigen?
 • De inspectiediensten vinden dat mijn onderneming niet onder het juiste paritair comité valt. Wat kan ik doen?
 • De RSZ vordert de doelgroepvermindering voor eerste tewerkstellingen terug. Is dit terecht? Wat kan ik hier tegen doen?

Socialezekerheidsrecht

 • De RSZ beweert dat een persoon met wie ik een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst sloot, een schijnzelfstandige is. Kan ik dat betwisten? Wat zijn de gevolgen hiervan?
 • Door tijdelijke financiële moeilijkheden kan ik mijn sociale bijdragen niet op tijd betalen. Wat zijn de gevolgen ervan? Kan ik een vermindering van de boete krijgen?
 • Een werknemer heeft de pensioenleeftijd bereikt. Kan ik hem nog tewerkstellen? Is er een beperking aan wat die werknemer mag bijverdienen?
 • Een zieke werknemer heeft de toelating van zijn mutualiteit om het werk deeltijds te hervatten. Moet ik dat aanvaarden?
 • Ik ben werkloze in het kader van SWT (vroegere brugpensioen). Ik vergat aan te geven dat ik bestuurder ben in de vennootschap van mijn zoon. De RVA vordert de werkloosheidsuitkeringen terug. Kan ik dat betwisten?
 • Ik heb mijn arbeidsovereenkomst met wederzijds akkoord beëindigd, maar mijn werkgever betaalde vrijwillig nog een beëindigingsvergoeding. Kan ik dan onmiddellijk werkloosheidsuitkeringen aanvragen ?
 • De Belgische pensioendienst houdt geen rekening met een periode van tewerkstelling in het buitenland. Is dat correct?

Tewerkstelling in de ziekenhuissector

 • Een zelfstandig arts waarmee ik samenwerk heeft een ernstige fout gemaakt. Hoe kan ik deze samenwerking stopzetten?
 • Hoe kan ik de algemene regeling van het ziekenhuis wijzigen?
 • Wij willen een ziekenhuisnetwerk oprichten. Met welke personeelsaspecten moeten wij rekening houden?

Werken met derden

 • Kan mijn bouwbedrijf hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de loonschulden van een onderaannemer?
 • Ik werk samen met een buitenlands transportbedrijf. Is de onderaannemingsovereenkomst sluitend? Wat zijn de risico’s op sociaalrechtelijk vlak?
 • Ik heb een vleesverwerkend bedrijf en werk samen met buitenlandse onderaannemers. Welke regels moet ik naleven?
 • De sociale inspectie heeft mijn schoonmaakbedrijf gemeld dat een onderaannemer loonschulden heeft. (Het minimumloon werd niet betaald aan de werknemers). Wat kan of moet ik doen?
 • In mijn onderneming zijn werkende vennoten actief onder het zelfstandigenstatuut. De inspectie zegt dat het in werkelijkheid gaat om werknemers. Kan ik dat betwisten?
 • Mag ik personeel uitlenen of ter beschikking stellen aan een andere onderneming?
 • Mag ik instructies geven aan werknemers van mijn onderaannemer?
 • Mijn onderaannemer stelt een illegaal verblijvende persoon (derdelander) tewerk. Wat moet ik doen? Wat is mijn risico?
 • Mijn Portugese onderneming doet vaak opdrachten in België. Ik betaal mijn werknemers een onkostenvergoeding. Wordt die in aanmerking genomen voor het minimumloon?

Welzijn op het werk

 • Een werknemer zegt het slachtoffer te zijn van pesten op het werk. Hoe ga ik daarmee om?
 • Ben ik verplicht een vertrouwenspersoon aan te duiden in mijn onderneming?
 • Kan ik een werknemer ontslaan die ten onrechte een klacht wegens seksueel ongewenst gedrag heeft ingediend?
 • Hoe ga ik om met een werknemer waarvan ik vermoed dat hij een alcoholprobleem heeft?
 • Mag ik aan mijn werknemers alcoholische dranken aanbieden tijdens een nieuwjaarsreceptie?

contacteer ons

Op zoek naar helder en bruikbaar advies op uw juridische HR vragen?
Stel uw vraag of contacteer ons via +32 9 395 30 40 of info@commitlaw.be.