De Belgische ‘GDPR-kaderwet’ is in aantocht maar heeft nauwelijks impact voor werkgevers uit de privésector

Gisteren heeft de regering een ontwerp van nieuwe privacy-kaderwet ingediend in de Kamer. Daarin regelt België een aantal zaken waar de GDPR ruimte liet voor de lidstaten. Het zwaartepunt van de wet betreft de omzetting van een Europese richtlijn over verwerking van persoonsgegevens bij onder meer politie- en justitiediensten, inlichtingen en veiligheidsdiensten, … Voor de meeste werkgevers uit de privésector zal de wet weinig tot geen impact hebben. 

Wat kan toch relevant zijn voor werkgevers?

Voor werkgevers blijft de GDPR (de Europese Verordening) de belangrijkste rechtsbron. Nieuw in de Belgische privacy-kaderwet is dat privéondernemingen een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) moeten aanstellen als zij persoonsgegevens van de federale (!) overheid ontvangen of als zij als verwerker optreden voor de federale overheid, tenminste als de verwerking van deze gegevens een hoog risico kan inhouden voor de rechten en vrijheden van personen. 

wetsontwerp.png

De wet biedt werknemers de mogelijkheid een gerechtelijke procedure zoals in kort geding te starten als zij geconfronteerd worden met inbreuken op de GDPR en andere privacywetgeving. Zij kunnen naar de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg stappen en eisen dat de verwerking van hun persoonsgegevens wordt stopgezet, dat ze kennis krijgen van de verwerkingen of dat persoonsgegevens verbeterd of verwijderd worden. Werknemers kunnen daarnaast ook een schadevergoeding eisen op basis van het gewone contractuele aansprakelijkheidsrecht.

De wet voorziet naast bijkomende administratieve sancties ook strafrechtelijke sancties voor bepaalde inbreuken. Strafsancties kunnen opgelegd worden aan werkgevers en hun aangestelden of gemachtigden.
 

Karel Theuns


Hebt u vragen over de toepassing van de GDPR in uw onderneming? Wil u gebruik maken van ons basisregister voor verwerkingsactiviteiten of privacyverklaring op het vlak van personeelsbeleid?  Commit Advocaten helpt u graag verder.

 

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en Commit Advocaten cvba kunnen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.