Cash (f)or Car?

De voorbije maanden is er heel wat te doen geweest rond de zogenaamde “cash for car-regeling”. Die regeling moet het voor werknemers mogelijk maken om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een fiscaal en sociaal gunstige mobiliteitsvergoeding. Met deze maatregel wil de Regering de fileproblematiek in ons land aanpakken.
Op 7 mei werd de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De cash for car-regeling is dus een feit.

Keuzevrijheid en budgetneutraliteit

Keuzevrijheid en budgetneutraliteit zijn de twee centrale principes van de cash for car-regeling.  “Complexiteit” had ook in het rijtje thuisgehoord. Hieronder vatten wij de krachtlijnen van de regeling zo goed als mogelijk samen.

Wie kan van de regeling gebruik maken?

Enkel werkgevers die al minstens 3 jaar ononderbroken een bedrijfswagen met privégebruik aan hun werknemers ter beschikking stellen, kunnen de mobiliteitsvergoeding aan hun werknemers aanbieden. 

De werknemer moet bovendien, in de 3 jaar voorafgaand aan het moment van zijn aanvraag, minstens 12 maanden een bedrijfswagen tot zijn beschikking hebben gehad, waarvan minstens 3 maanden ononderbroken op het moment van de aanvraag.

Belangrijk is dat de bedrijfswagen maar kan ingeruild worden voor een mobiliteitsvergoeding, indien de bedrijfswagen indertijd niet werd toegekend ter gehele of gedeeltelijke vervanging van loon, premies of enig ander voordeel.

foto autos.jpg

Hoe kan de bedrijfswagen worden ingeruild?

De ‘procedure’ voor het omruilen van de bedrijfswagen gaat als volgt:

 1. De werknemer richt een schriftelijke aanvraag tot de werkgever;
   
 2. De werkgever beslist in alle vrijheid om al dan niet in te gaan op die aanvraag en brengt de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte;
   
 3. Indien er een akkoord wordt bereikt, wordt dit akkoord in een overeenkomst gegoten die een aantal verplichte vermeldingen moet bevatten:
  1. Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding;
  2. Dat de mobiliteitsvergoeding niet gecombineerd kan worden met de fiscale vrijstellingen van woon-werkvergoedingen;
  3. De cataloguswaarde van de bedrijfswagen die in aanmerking werd genomen voor het bepalen van het bedrag van de mobiliteitsvergoeding.
    
 4. Na het sluiten van de overeenkomst en het effectief inleveren van de bedrijfswagen en alle daaraan verbonden voordelen (vb. gps, car-kit, tankkaart, …) kan een fiscaal en sociaal gunstige mobiliteitsvergoeding aan de werknemer worden betaald.

 Hoe wordt het bedrag van de mobiliteitsvergoeding vastgesteld?

Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding is gelijk aan de waarde van het voordeel van de ingeleverde bedrijfswagen. Dit voordeel wordt vastgesteld aan de hand van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen.

Hoe wordt de mobiliteitsvergoeding op sociaal en fiscaal vlak behandeld?

De mobiliteitsvergoeding wordt op sociaal en fiscaal vlak op quasi identiek dezelfde wijze behandeld als de bedrijfswagen.

Zo zijn ook op de mobiliteitsvergoeding geen RSZ-bijdragen verschuldigd. De werkgever is wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Het bedrag daarvan is gelijk aan de solidariteitsbijdrage die verschuldigd was voor de ingeruilde bedrijfswagen.

Op arbeidsrechtelijk vlak blijft de mobiliteitsvergoeding verschuldigd tijdens periodes van gewaarborgd loon en telt ze ook mee bij de berekening van de opzeggingsvergoeding en de uitwinningsvergoeding.

Fiscaal gezien is de mobiliteitsvergoeding voor de werknemer een voordeel van alle aard waarop hij belast wordt. Dit voordeel werd forfaitair vastgesteld op 4% van de berekeningsbasis van de vergoeding. Langs werkgeverszijde is de solidariteitsbijdrage volledig aftrekbaar en is 75% van de mobiliteitsvergoeding aftrekbaar.

Vanaf wanneer kan de bedrijfswagen voor een mobiliteitsvergoeding worden ingeruild?

De wet is weliswaar retroactief in werking getreden op 1 januari 2018 maar of dat ook betekent dat u retroactief uw bedrijfswagen kan inruilen, betwijfelen wij ten zeerste. Eerst moet een overeenkomst gesloten worden (zie boven), dus de eerste mobiliteitsvergoedingen zullen ten vroegste in juni 2018 kunnen worden uitbetaald.

Lien Verhulst


Wil u meer weten over de mobiliteitsvergoeding en het inruilen van de bedrijfswagen? Commit Advocaten helpt u graag verder.