UPDATE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

Proeftijd, verkorte opzeggingstermijn

Met ons eerste bericht op deze blog lieten wij u weten dat de opzeggingstermijnen die de werkgever in acht moet nemen tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling, in de toekomst meer geleidelijk zouden opbouwen. De wet die de opzeggingstermijnen wijzigt, werd op 30 maart 2018 gepubliceerd. 

Vanaf 1 mei 2018 gelden voor de werkgever de volgende opzeggingstermijnen:

Anciënniteit

Opzeggingstermijn in weken (nieuwe regeling)

Opzeggingstermijn in weken (huidige regeling)

Van 0 tot minder dan drie maanden

1

2

Van drie tot minder dan vier maanden

3

4

Van vier tot minder dan vijf maanden

4

4

Van vijf tot minder dan zes maanden

5

4

Met welke opzeggingstermijnen moet de werkgever rekening houden in geval van een ontslag in de periode rond 1 mei 2018?

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt per aangetekende brief, moet hij:

  • de oude opzeggingstermijnen in acht nemen als de brief uiterlijk op donderdag 26 april 2018 op de post gaat;

  • de nieuwe opzeggingstermijnen in acht nemen als de brief vanaf 27 april 2018 wordt verzonden.

Een opzegging die wordt betekend per aangetekende brief heeft immers maar uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending. Ook zaterdag is een werkdag. Dat wordt wel eens vergeten.

In het weinig voorkomend geval dat de opzegging met een deurwaardersexploot ter kennis wordt gebracht, gelden de oude termijnen als de betekening door de gerechtsdeurwaarder plaatsvindt ten laatste op 30 april 2018. De nieuwe termijnen zijn van toepassing als de betekening gebeurt op of na 1 mei 2018.

Voor wat betreft de berekening van de opzeggingsvergoeding geldt 30 april 2018 als “cut-off date”. Wordt de arbeidsovereenkomst vóór of op die datum met onmiddellijke ingang beëindigd dan moet de opzeggingsvergoeding nog berekend worden op basis van de oude opzeggingstermijnen. Voor ontslagen vanaf 1 mei 2018 moet de opzeggingsvergoeding berekend worden, rekening houdend met de nieuwe opzeggingstermijnen. 
 

Pieter Sichien


Wil je meer weten over de verkorte opzeggingstermijnen? Commit Advocaten helpt u graag verder.

 

De bovenstaande tekst betreft slechts een samenvatting van een ontwerp van wet. Deze ontwerptekst kan nog gewijzigd worden. Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en Commit Advocaten cvba kan daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.