OUTPLACEMENTBEGELEIDING AANBIEDEN IS VOORTAAN OOK BIJ MEDISCHE OVERMACHT VERPLICHT

Tot voor kort hadden enkel ontslagen werknemers recht op outplacementbegeleiding aangeboden door hun (ex-)werkgever. Omdat een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid (“medische overmacht”) juridisch gezien geen ontslag uitmaakt, diende de werkgever in deze gevallen geen outplacementbegeleiding aan de werknemer aan te bieden. In het kader van de ‘jobsdeal’ van de Regering Michel werd de regelgeving over outplacement op dat punt aangepast. Voortaan geldt dat ook wanneer aan de arbeidsovereenkomst een einde komt wegens medische overmacht, de werkgever aan de werknemer een outplacementaanbod moet doen.

outplacement medische overmacht

Wie heeft recht op outplacementbegeleiding

Voorheen hadden twee categorieën van werknemers recht op outplacementbegeleiding aangeboden door hun (ex-)werkgever:

 • ontslagen werknemers die recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding (‘algemene regeling’);

 • ontslagen werknemers van 45 jaar en ouder die minstens 1 jaar anciënniteit hebben bij de werkgever en die geen recht hebben op een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken (‘bijzondere regeling’).

Met de recente wetswijziging in het kader van de ‘jobsdeal’ is daar een derde categorie bijgekomen, met name de werknemers wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever werd beëindigd wegens medische overmacht. In deze context is er namelijk geen sprake van een ontslag en heeft de werknemer in principe ook geen recht op een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.

Wij herinneren er wel aan dat een arbeidsovereenkomst slechts kan beëindigd worden wegens overmacht om medische redenen, na het beëindigen van een door de Welzijnswet voorgeschreven re-integratietraject waaruit is gebleken dat de werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren.

De drie regelingen van outplacement naast elkaar

Een vergelijking van de drie regelingen ziet er als volgt uit:

Waarde?

 • Algemene regeling:

Bij ontslag met betaling van een opzeggingsvergoeding: 1/12 van het jaarloon van het kalenderjaar die het ontslag voorafgaat, met een minimumwaarde van 1.800 euro en een maximumwaarde van 5.500 euro

Bij ontslag met het presteren van een opzeggingstermijn: geen waarde-bepaling in de wet.

 • Bijzondere regeling:

Geen waardebepaling in de wetgeving.

 • Regeling medische overmacht:

  1.800 EUR

Duur?

 • Algemene regeling en bijzondere regeling:

60 uren over een periode van maximum 12 maanden.

 • Regeling medische overmacht:

  Minstens 30 uren over een periode van maximum 3 maanden.

Wie ‘betaalt’?

 • Algemene regeling:

De werkgever of een sectoraal Fonds voor bestaanszekerheid.

Bij ontslag met betaling van een opzeggingsvergoeding wordt de opzeggingsvergoeding wel met 4 weken loon verminderd.  

Bij ontslag met het presteren van een opzeggingstermijn wordt de tijd die de werknemer besteedt aan de outplacementbegeleiding aangerekend op het sollicitatieverlof.

 • Bijzondere regeling en regeling medische overmacht:

De werkgever of een sectoraal Fonds voor bestaanszekerheid.

Sanctie werkgever bij niet-nakomen verplichtingen

 • Algemene regeling:

Er wordt niet voorzien in een specifieke sanctie, maar de werkgever mag bij het niet nakomen van zijn plichten de opzeggingsvergoeding niet met 4 weken loon verminderen.

 • Bijzondere regeling:

De werkgever of een sectoraal Fonds voor bestaanszekerheid.

Een bijdrage van 1.500 EUR en een vergoeding van 300 EUR, dit laatste om de administratieve en financiële lasten te dekken.

 • Regeling medische overmacht:

Er wordt niet in een specifieke sanctie voorzien.

Sanctie werknemer bij weigeren of niet reageren op outplacementaanbod

 • Algemene regeling:

Er wordt niet voorzien in een specifieke sanctie, maar sinds 1 januari 2016 mag de opzeggingsvergoeding altijd worden verminderd met 4 weken loon, ook wanneer de werknemer niet ingaat op het outplacementaanbod.

 • Bijzondere regeling:

De werknemer kan gesanctioneerd worden in het kader van de werkloosheidsreglementering.

 • Regeling medische overmacht:

Er wordt niet in een specifieke sanctie voorzien.

***

Volledigheidshalve merken wij op dat heel wat sectoren ook nog een eigen outplacementregeling hebben uitgewerkt. U doet er dus goed aan ook steeds de (eventuele) sectorale regels na te gaan.

 

Lien Verhulst


Wil u meer weten over Outplacementbegeleiding? Commit Advocaten helpt u graag verder.

 

Ondanks alle zorg die besteed is aan het opstellen van deze tekst, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en Commit Advocaten cvba kunnen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.