sociale verkiezingen

SOCIALE VERKIEZINGEN 2020: Ontslagbescherming: wie, wanneer en hoe ?

Werknemers die zich kandidaat stellen als personeelsvertegenwoordiger voor de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk, zijn beschermd tegen ontslag. In dit blogbericht leest u wie beschermd is tegen ontslag, wanneer de beschermingsperiode start en eindigt, hoe een beschermde werknemer kan ontslagen worden en welke de sanctie is als de ontslagprocedure niet wordt gerespecteerd. Een gewaarschuwd man (of vrouw) telt voor twee.

SOCIALE VERKIEZINGEN 2020: wie kan kandidaat zijn?

De sociale verkiezingen hebben tot doel werknemers aan te duiden die in de ondernemingsraad en in het comité voor preventie en bescherming op het werk hun collega’s zullen vertegenwoordigen. Niet iedereen kan zich kandidaat stellen om de functie van werknemersvertegenwoordiger op te nemen.

In dit blogbericht wordt uitgelegd aan welke voorwaarden kandidaten moeten voldoen, om welke reden de werkgever zich kan verzetten tegen een kandidaat die aan alle voorwaarden voldoet en welke procedure moet gevolgd worden voor de kandidaatstelling en het verzet tegen een kandidaat.

SOCIALE VERKIEZINGEN 2020: hoe, wanneer en waarom het personeel indelen in categorieën?

Bij de sociale verkiezingen worden de werknemers ingedeeld in categorieën: het leidinggevend en het kaderpersoneel, de arbeiders, de bedienden en de jeugdige werknemers. Het is belangrijk een juiste indeling te maken, zo niet dreigen daarover geschillen te ontstaan.

In dit blogbericht wordt ingegaan op de definitie van elk van de categorieën. Er wordt verduidelijkt waarom het belangrijk is de personeelsleden in de juiste categorie onder te brengen en wanneer de werkgever hierover informatie moet geven en een beslissing nemen.

Sociale verkiezingen 2020: hoe bereken je het aantal tewerkgestelde werknemers?

Enkel ondernemingen die in de referteperiode gewoonlijk gemiddeld 50 of 100 werknemers tewerkstelden, moeten sociale verkiezingen organiseren.

In dit blogbericht wordt uitgelegd wat de referteperiode is, hoe het aantal tewerkgestelde werknemers wordt berekend en wat wordt bedoeld met de gewoonlijke tewerkstelling van minstens 50 of 100 werknemers.

Sociale verkiezingen 2020: het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ doorgelicht

Ondernemingen die gewoonlijk minstens 50 werknemers tewerkstellen, moeten een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) oprichten. Ondernemingen die gewoonlijk minstens 100 werknemers tewerkstellen, moeten een ondernemingsraad (OR) oprichten.

De onderneming wordt in de wet gedefinieerd ls de ‘technische bedrijfseenheid’ of TBE. Dat begrip stemt niet overeen met de juridische entiteit.

In dit blogbericht wordt uitgelegd hoe dat begrip moet geïnterpreteerd worden, hoe het zich verhoudt tot de juridische entiteit en wie wanneer daarover een beslissing neemt.

Sociale verkiezingen 2020: Krachtlijnen en nieuwigheden

De Kamer keurde op 28 maart 2019 een wet inzake de sociale verkiezingen goed. Wat moeten we hiervan onthouden:

  • de sociale verkiezingen gaan door in de periode tussen 11 en 24 mei 2020;

  • enkele vernieuwingen worden ingevoerd: de wijziging van de referteperiode, het recht voor bepaalde uitzendkrachten om aan de stemming bij de gebruiker deel te nemen en een versoepeling van de mogelijkheid om elektronisch te stemmen.

We zetten de krachtlijnen en de nieuwigheden uiteen….