Overeenkomsten over de opzeggingstermijn houden stand

Geldige overeenkomsten met hogere bedienden over de door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn die tot stand kwamen vóór 1 januari 2014, blijven geldig en bepalen de toepasselijke opzeggingstermijn in stap 1 van de berekening van de totale opzeggingstermijn.

Mijn werknemer wordt verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wat nu?

Op 14 oktober 2018 zullen in België 7.398 gemeenteraadsleden verkozen worden. Onder de gemeenteraadsleden worden dan de burgemeesters en schepenen van de gemeente aangeduid. De gemeenteraadsleden zetelen vanaf 1 januari 2019 in de gemeenteraad. De burgemeester en schepenen nemen van die datum hun mandaat op.

Een aantal gemeenteraadsleden, burgemeesters en schepenen zijn werknemers. Wat zijn de gevolgen van de verkiezing als gemeenteraadslid en het opnemen van een mandaat als burgemeester of schepen op de arbeidsrelatie?

foto verkiezing.jpg

 

RECHT OP VERLOF

Gemeenteraadsleden, burgemeesters en schepenen die werknemers zijn, hebben recht op verlof bij hun werkgever om hun functie te kunnen uitoefenen. Men noemt dit politiek verlof.

Gemeenteraadsleden die geen burgemeester of schepen zijn, hebben recht op een halve of één dag verlof per maand, naargelang de gemeente waarin zij verkozen zijn, minder of meer dan 10.000 inwoners telt.

Er zijn geen wettelijke bepalingen over de manier waarop of de termijn waarbinnen de werknemer de werkgever moet verwittigen van zijn afwezigheid. Het enige dat vaststaat, is dat hij de werkgever vooraf moet verwittigen

Het gemeenteraadslid moet het verlof niet noodzakelijk gebruiken voor deelname aan de gemeenteraad. Hij kan het ook gebruiken voor het voorbereiden of bestuderen van dossiers.

 De burgemeesters en schepenen kunnen kiezen uit twee formules:

  1.  Verlof gedurende maximaal twee dagen per week

    De werknemer moet de werkgever op de hoogte brengen van de dagen waarop hij van het werk afwezig zal zijn en moet dit doen ten laatste de woensdag van de week, voorafgaand aan de week waarvoor de afwezigheid wordt gemeld.

  2. De arbeidsovereenkomst wordt volledig geschorst

    De werknemer moet de werkgever schriftelijk informeren van de datum waarop de schorsing start en van de duur ervan. Hij kan zijn arbeidsovereenkomst onmiddellijk voor de volledige termijn van 6 jaar schorsen, maar dat is niet verplicht. Hij kan een schorsing voor minstens 1 jaar aanvragen en dit telkens weer verlengen.

De werknemer beslist zelf voor welke formule hij kiest. De werkgever heeft geen inspraak.

(GEEN) RECHT OP LOON

De gemeenteraadsleden die geen burgemeester of schepen zijn, hebben recht op doorbetaling van hun loon tijdens de dagen waarop zij afwezig zijn. Dat loon wordt geplafonneerd tot een bedrag van 3.705,72 euro bruto per maand. De werknemer die een hoger brutoloon verdient, zal dus loonverlies lijden.

De werkgever kan het betaalde loon en de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid terugvorderen van de gemeente waar het gemeenteraadslid verkozen is.

De burgemeesters en schepenen die verlof nemen of hun arbeidsovereenkomst schorsen, hebben geen recht op loon ten laste van hun werkgever tijdens de periode van afwezigheid.

BESCHERMING TEGEN ONTSLAG

Kandidaat-gemeenteraadsleden, gemeenteraadsleden, burgemeesters en schepenen mogen niet ontslagen worden omwille van hun deelname aan de verkiezingen.

Wie deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen is beschermd tegen ontslag. Hij of zij mag enkel ontslagen worden om een reden die niets te maken heeft met de kandidatuur of de verkiezing van de werknemer.

De werkgever moet bewijzen dat hij de werknemer niet heeft ontslagen omwille van zijn kandidatuur of verkiezing. Slaagt hij daar niet in, dan moet hij, bovenop de normale opzeggingstermijn of -vergoeding, een bijzondere beschermingsvergoeding betalen, gelijk aan 6 maanden loon.

De bescherming tegen ontslag begint te lopen op het ogenblik waarop de werknemer de werkgever met een aangetekende brief informeert dat hij kandidaat is. Hij moet dat doen binnen de 6 maanden voor de verkiezingen

Wordt de werknemer niet verkozen, dan blijft hij bechermd tegen ontslag gedurende 3 maanden na de verkiezingen.

Wordt de werknemer wel verkozen, dan geldt de bescherming tot 6 maanden na het einde van het mandaat dat de werknemer bekwam.

Sabine Vanoverbeke


Hebt u vragen over het tewerkstellen van een gemeenteraadslid, burgemeester of schepen? Commit Advocaten helpt u graag verder.

Kan uw organisatie of onderneming voortaan beroep doen op een verenigingswerker?

Onder welbepaalde voorwaarden kunnen sommige organisaties en ondernemingen beroep doen op een zogenaamde verenigingswerker. 

Die kan ingeschakeld worden voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en kan hiervoor maximum 510,83 euro per kalendermaand en 6.130 euro per jaar onbelast verdienen. Op de vergoedingen moeten bovendien geen sociale zekerheidsbijdragen betaald worden.

De Belgische ‘GDPR-kaderwet’ is in aantocht maar heeft nauwelijks impact voor werkgevers uit de privésector

Gisteren heeft de regering een ontwerp van nieuwe privacy-kaderwet ingediend in de Kamer. Daarin regelt België een aantal zaken waar de GDPR ruimte liet voor de lidstaten. Het zwaartepunt van de wet betreft de omzetting van een Europese richtlijn over verwerking van persoonsgegevens bij onder meer politie- en justitiediensten, inlichtingen en veiligheidsdiensten, … Voor de meeste werkgevers uit de privésector zal de wet weinig tot geen impact hebben.     

Waarom DKV de toestemming vraagt om medische gegevens te verwerken

Op de sociale media (Twitter, LinkedIn, ...) ontstond er commotie over een GDPR-brief van DKV. De hospitalisatieverzekeraar vroeg aan haar aangeslotenen de toestemming om hun medische gegevens te verwerken. Zonder toestemming zou DKV de medische kosten niet kunnen vergoeden. Is dit een GDPR-inbreuk of niet?   

Een werknemer vrijstellen van prestaties is vanaf 1 januari 2018 duurder dan een werknemer laten werken

Als een werknemer wordt vrijgesteld van prestaties maar de werkgever toch nog loon betaalt, dan moet hij vanaf 1 januari 2018, bovenop de normale sociale zekerheidsbijdragen, een bijkomende “activeringsbijdrage” betalen.